Algemene Bedrijfsvoorwaarden

Mata Kunststoffen B.V.

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mata Kunststoffen B.V(hierna: Mata). met haar kopers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zulks met uitdrukkelijke uitsluiting van andere (zoals inkoop- of aankoop-) voorwaarden welke door de kopers van toepassing mochten worden verklaard. Onder koper wordt verstaan een ieder die van Mata  goederen en/of diensten wenst te kopen of koopt dan wel enige overeenkomst van andere aard met Mata wenst te sluiten of sluit.


2.Mata aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.3.Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Mata onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.4.Algemene voorwaarden worden slechts door Mata aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen tot vijf werkdagen na orderontvangst worden herroepen.
2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Mata niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
3. Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. Deze monsters zijn echter niet bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit.
4. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden naast hetgeen in catalogi en brochures staat vermeld de normale en/of gebruikelijke volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties. Er wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleur van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden; dergelijke afwijkingen ontslaan de koper niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
5. Indien de door een koper bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaald kwantum of in een bepaalde standaardmaat worden geleverd, zal de koper gehouden zijn het gehele kwantum, c.q. de goederen met de standaard maten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen. Dit betreft ook een afwijking van -5% tot 10% plus tussen besteld en geleverd aantal.
6. Als de koper een Mata gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Mata uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.

3. Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Mata een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.
2. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Mata binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers  en medewerkers die geen procuratie hebben.
3. Ten aanzien van overeenkomsten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Mata behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
5. Elke overeenkomst wordt door Mata aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper - uitsluitend ter beoordeling van Mata - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6. Mata is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
7. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
8. Bij opdrachten per telefoon of per fax is het risico van onjuist overbrengen voor de koper. De orderbevestiging van Mata dient, of indien er geen orderbevestiging gezonden is de paklijst, als schriftelijke overeenkomst.
9. Mata is bevoegd om - indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De koper is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.

4. Wijziging der opdracht

1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Mata, haar personeel of namens Mata gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Mata slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens koper worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht.
3. Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Mata ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de koper.
4. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door Mata, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

5. Prijzen

1. Alle door Mata opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief kosten voor verpakking, verzekering, transport, douane- of andere exportformaliteiten,  op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Voor leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde lager dan Euro 500,-  excl. BTW en leveringen met speciale transportinstructie, met lengtes van 2 meter of langer of leveringen van alleen stalen profielen worden apart verzendkosten berekend. Afwijkingen hierop dienen schriftelijk worden geoffreerd of bevestigd.3. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der prijsbepalende factoren is Mata gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

6. Verpakking

1. Indien dit naar oordeel van Mata noodzakelijk is, of door de koper uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de goederen, op door Mata te bepalen wijze, verpakt worden geleverd, de kosten van verpakking worden tegen een door Mata bepaalde kostprijs aan de koper in rekening gebracht.
2. Indien verpakkingsmateriaal door Mata aan een koper in bruikleen is verstrekt en daarvoor aan de koper statiegeld is of zal worden berekend dan zal de koper voor een bedrag gelijk aan het hem berekende statiegeld worden gecrediteerd, dan wel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien dat verpakkingsmateriaal naar het oordeel van Mata weer bruikbaar en in goede staat franco en tijdig bij Mata is afgeleverd.

8. Levering

1.Tenzij anders overeen wordt gekomen, vindt levering van goederen binnen Nederland in de vrachtauto (niet gelost) zo dicht mogelijk op het opgegeven adres van de koper plaats.
2. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de koper.
3. De  (schriftelijke) opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en is gebaseerd op de omstandigheden, die op dat moment bekend waren. Ook indien schriftelijk anders is overeengekomen, is de leveringstermijn nimmer als fatale termijn te beschouwen.
4. De levertijd begint vanaf het moment van orderontvangst, waarbij alle naar het oordeel van Mata eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door de koper aan Mata zijn verstrekt.
5. Goederen, ook die welke franco geleverd worden of die op naam van Mata vervoerd worden, reizen voor risico van de koper. Het transport wordt door Mata alleen verzekerd, indien de koper zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.
6. De keuze van het vervoermethode is aan Mata, tenzij de koper nadrukkelijk een andere verzendwijze wenst. Het verstrekken en regelen van de opdracht tot vervoer door een transportonderneming dient dan door de koper te geschieden. Indien Mata toch het vervoer dient te regelen, neemt Mata geen enkele verantwoordelijkheid over. 
7.  Mata is gerechtigd gereedstaande goederen, die door oorzaken buiten haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en daarvoor betaling te verlangen.
8. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Mata naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met de koper schriftelijk anders is overeengekomen. 
9. Indien Mata niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de koper daarvan mededeling doen onder opgave van de te verwachte periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
10. Mata is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.
11. In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt de aansprakelijkheid van Mata zich tot de hoogtevan het bedrag waarvoor zij terzake verzekerd is.
12.Indien de koper de goederen koopt om deze niet in Nederland, maar elders in de Europese Unie geleverd wil krijgen en derhalve gaat om een intracommunautaire levering in de zin van art. 28 quater, onder A, EEG richtlijn 77/388) en de koper gebruik wenst te maken van het voor een zodanige levering geldende BTW-nultarief, dient de koper tijdig voor het overeengekomen tijdstip van aflevering schriftelijk aan Mata het hem,in de EU-staat van aflevering, verleende BTW-identificatienummer op te geven. Indien de afnemer zelf het vervoerregelt, dient hij bovendien aan Mata te verklaren en op verzoek van Mata aannemelijk te maken, dat de goederen naar het betreffende EU-staat zijn vervoerd. Indien aan de juiste opgave van het BTW-identificatienummer niet wordt voldaan zal Mata gerechtigd zijn de BTW en/of boetes alsnog in rekening te brengen.
13. Als er goederen door de koper worden aangeleverd en Mata is bereid deze te gebruiken, mag Mata de koper maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

9. Ontvangst/Retour van goederen

1. Indien de koper de gekochte goederen weigert in ontvangst te nemen of aan Mata retourneert, zonder dat Mata zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard, is Mata gerechtigd de geweigerde of geretourneerde goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en ter beschikking van koper te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.
2. Het in het vorige lid bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen goederen, de enkele in ontvangstneming van goederen aan het magazijn van Mata en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als een acceptatie aangemerkt.
3. Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van de koper, eventuele vervoer- en opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van het geen de koper Mata terzake van die goederen verschuldigd is, het eigendom van Mata.

2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van de koper, zal Mata het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Mata ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de goederen komen ten laste van de koper.

3. De goederen kunnen door een koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Mata krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:a)Een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.b) Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door koper bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
2. De aansprakelijkheid van Mata reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
3. Mata is niet aansprakelijkheid voor vertraging in geval van, c.q. schade aan, door haar geleverde goederen tijdens een door haar verzorgd transport.
4. Mata is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installering door derden van door haar geleverde goederen.
5. Mata aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door haar geleverde goederen, tenzij deze te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld. 
7. Op door Mata verkochte goederen wordt niet meer garantie verleend dan welke aan haar door haar leveranciers is verleend.
8. Mata staat er uitsluitend voor in dat de geleverde goederen met inachtneming van het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde voldoen aan de betreffende specificaties en beschrijvingen in de catalogi en op de orderbevestiging. Mata is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens en tekeningen afkomstig van de koper, alsmede voor de geschiktheid van de gekozen materialen.
9. Mata is niet aansprakelijk voor al of niet op verzoek van de koper door haar gegeven adviezen. Deze adviezen zijn geheel vrijblijvend en zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van Mata, uit welke hoofde dan ook, kunnen leiden; de beslissing om naar aanleiding van een door Mata gegeven advies bepaalde goederen te kopen is er een van de koper zelf, waarvoor alleen hij de verantwoordelijkheid draagt.
10. De aansprakelijkheid van Mata is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

12. Niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Mata en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Mata, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in - en uitvoerverboden, contingenteringen, computer en andere bedrijfsstoringen bij Mata c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Mata haar verplichtingen jegens de koper niet (meer) kan nakomen.
2. Indien naar het oordeel van Mata de oorzaak van de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Mata is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
5. Mata heeft het recht zich ook op een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

13. Reclames

1.Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen door koper, of acht werkdagen nadat de koper redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, per aangetekend schrijven aan Mata te worden medegedeeld. Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door koper op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame.
2.Het reclamerecht van de koper vervalt indien hij Mata niet in staat stelt de gereclameerde goederen in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zal naar keuze van Mata, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen.

14. Betaling

1.Betaling van de koopprijs van de geleverde goederen dient zonder enige korting en binnen de gestelde termijn, vermeld op de orderbevestiging of factuur te geschieden contant ten kantore van Mata, dan wel door overschrijving van het bedrag naar een der op de factuur voorkomende bankrelaties, zodanig dat het gehele verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de rekening van Mata is bijgeschreven.
2. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 1 is bepaald, heeft Mata het recht contante betaling te verlangen dan wel te verlangen dat de koper zekerheid stelt voor de betaling of een door Mata te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te hebben indien Mata aanleiding ziet zulks te verlangen.
3. Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Mata gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
4. In gevallen dat de koper:
a.in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;heeft Mata door het enkel plaatsvinden van een der voorgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door Mata verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Mata op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

15. Rente en kosten

1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de koper verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 100,-.

16. Geschillen

1.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde kopers, is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen, welke naar aanleiding van de koopovereenkomst tussen de koper en Mata mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Mata gevestigd is.
3.Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Mata om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

7. Annulering

Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, aanvraag tot surséance van betaling door de koper, faillissement van de koper of liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft Mata het recht de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan dat nog uitgevoerd moet worden, te annuleren onverminderd haar recht op schadevergoeding.

13. Confidentiality

Our business and technical information shall be kept secret from third parties as long as and to the extent that it is not demonstrably public knowledge or has not been designated by us for resale by the Customer and may only be made available in the Customer's own business to those persons who must necessarily be consulted for its use and who are also obliged to maintain secrecy. This information remains our exclusive property.

14. Reservation of performance

The performance of the contract is subject to the proviso that there are no obstacles due to German, US-American or other applicable national, EU or international regulations of foreign trade law as well as no embargos or other sanctions. The Customer is obliged to provide all information and documents required for the export, transfer or import.

15. Privacy Policy

We collect, process and store personal data of the Customer for the purpose of initiating, concluding and/or executing a contract in accordance with the applicable data protection provisions, in particular the German Federal Data Protection Act (BDSG) and the General Data Protection Regulation (GDPR). Details on the type, scope and purpose of the collection, processing and use of personal data can be found in our privacy statement, which can be accessed at www.murtfeldt.de/aeb/datenschutz.

16. Final provisions

(1)     Amendments to these GTC or to the contract on which they are based must be made in writing to be effective. This also applies to the waiver of this written form requirement.

(2)     The contractual language is German.

(3)     Unless otherwise agreed, the place of performance shall be at our registered office.

(4)     The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships with the Purchaser to the exclusion of international uniform law, in particular the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

(5)     The exclusive – also international – place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship is at our registered office. However, we are entitled to bring an action at the general place of jurisdiction of the Customer.

(6)     The contract on which these GTC are based and these GTC shall remain effective in their remaining parts even if individual points are legally ineffective. In place of the invalid provision, the parties shall immediately agree on a provision that comes as close as possible to the invalid provision in economic terms. The same shall apply in the event of a gap or omission.

Stand van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden

ABV Duits, stand: 02.2018

Address and contact details

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG
Heßlingsweg 14-16
D-44309 Dortmund

P.O. Box 12 01 61
44291 Dortmund/ Germany

Phone: +49 (2 31) 2 06 09-00
Fax: +49 (2 31) 25 10 21